English
A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa 1:3
Alheri da salama zuwa gare ku daga Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu Kiristi,