A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 1:20
Amma bayan yanke wannan shawara, sai wani malaʼikan Ubangiji ya bayyana masa cikin mafarki, ya ce, “Yusuf ɗan Dawuda, kada ka ji tsoron ɗaukan Maryamu zuwa gidanka a matsayin matarka, gama cikin nan nata, daga wurin Ruhu Mai Tsarki ne.