English
A A A A A

Aya ta Rana

Luka 2:11
Yau a birnin Dawuda an haifa muku Mai Ceto; shi ne Kiristi Ubangiji.