English
A A A A A

Aya ta Rana

Luka 2:28
sai Siman ya karɓi yaron a hannuwansa ya yabi Allah, yana cewa: