English
A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 1:4
A cikinsa rai ya kasance, wannan rai kuwa shi ne hasken mutane.