A A A A A

Aya ta Rana

2 Korintiyawa 6:14
Kada ku haɗa kai da marasa bi. Gama me ya haɗa adalci da mugunta? Ko kuwa me ya haɗa haske da duhu?