A A A A A

Aya ta Rana

2 Korintiyawa 3:6
Shi ya sa muka gwaninta a matsayinmu na masu hidimar sabon alkawari-ba ta rubutacciyar Dokar ba, amma ta Ruhu; don Dokar, kisa take yi, Ruhu kuwa yana ba da rai.