English
A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 13:1
Dole kowa yǎ yi biyayya ga masu mulki, gama babu wani iko sai ko in Allah ya yarda. Duk hukumomin da muke su, naɗin Allah ne.