A A A A A

Aya ta Rana

Titus ೨:೧೩
yayinda muke sauraron begenmu mai albarka-bayyanuwar ɗaukakar Allahnmu mai girma da kuma Mai Cetonmu, Yesu Kiristi,