A A A A A

Aya ta Rana

1 Bitrus 2:9
Amma ku zaɓaɓɓu ne, ƙungiyar firistocin babban Sarki, alʼumma mai tsarki, jamaʼa mallakar Allah, domin ku shaida yabon shi wanda ya kira ku daga cikin duhu zuwa haskensa mai banmamaki.