A A A A A

Aya ta Rana

Filibbiyawa 2:15
don ku zama marasa abin zargi, sahihai ʼyaʼyan Allah, waɗanda ba su da laifi, a zamanin mutane karkatattu, kangararru, waɗanda kuke haskakawa a cikinsu kamar fitilu a duniya