English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Bitrus 2:15
Gama nufin Allah ne cewa ta wurin yin nagarta za ku toshe jahilcin marasa azanci.