English
A A A A A

Aya ta Rana

2 Korintiyawa 9:11
Za a wadatar da ku ta kowace hanya, domin ku riƙa bayarwa hannu sake a kowane lokaci. Ta wurinmu kuma bayarwarku hannu sake za ta zama sanadin godiya ga Allah.