English
A A A A A

Aya ta Rana

Kolossiyawa 1:9
Shi ya sa tun daga ranar da muka sami labarin, ba mu fasa yin adduʼa dominku ba. Kullum muna roƙon Allah yǎ sa ku san kome da yake so ku yi, domin ku sami hikima ta Ruhu, ku kuma sami ganewar kome duka.