English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Yohanna 2:15
Kada ku ƙaunaci duniya ko wani abin da yake cikin duniya. In wani yana ƙaunar duniya, ƙaunar Uba ba ta cikinsa.