A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 1:9
Haske na gaskiya da yake ba da haske ga kowane mutum mai shigowa duniya.