English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 1:9
Allah ya yi abin da ya nufa, ya kuma sanar mana shirin asirin da ya riga ya shirya yǎ cika ta wurin Kiristi.