English
A A A A A

Aya ta Rana

2 Timoti 1:3
Na gode wa Allah wanda nake bauta wa, kamar yadda kakanni-kakannina suka yi da lamiri mai tsabta, yadda kullum dare da rana ina tuna da ku a cikin adduʼoʼina.