A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 8:37
Aʼa, cikin dukan waɗannan abubuwa mun ma fi masu nasara ta wurin shi wanda ya ƙaunace mu.