English
A A A A A

Aya ta Rana

2 Korintiyawa 2:14
Amma godiya ga Allah, wanda kullum yake bi da mu da nasara cikin Kiristi, kuma ta wurinmu, yana baza ƙanshin nan na sanin Kiristi a koʼina.