English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 1:18
Ina kuma adduʼa cewa zuciyarku ta waye don ku gane begen da aka ba ku saʼad da Allah ya zaɓe ku. Saʼan nan ne za ku gane albarku masu ɗaukakan da za su zama naku tare da dukan tsarkaka.