A A A A A

Aya ta Rana

2 Timoti 3:16
Dukan Nassi numfashin Allah ne yana kuma da amfani don koyarwa, tsautarwa, gyara da kuma horarwa cikin adalci,