A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 5:19
Ku yi zance da juna cikin zabura, waƙoƙi da waƙoƙin ruhaniya. Ku rera ku kuma yi kiɗe-kiɗe a zuciyarku ga Ubangiji.