English
A A A A A
Aya ta Rana
Galatiyawa 6:2
Ku ɗauki nawayar juna, a haka kuwa za ku cika dokar Kiristi.