A A A A A

Aya ta Rana

2 Tessalonikawa 3:3
Ubangiji mai aminci ne, zai ƙarfafa ku, yǎ kuma tsare ku daga mugun nan.