A A A A A

Aya ta Rana

Ayyukan Manzanni 14:21
Suka yi waʼazin Labari mai daɗi a wannan birni, suka kuma sami almajirai da yawa. Sai suka koma Listira, Ikoniyum da kuma Antiyok,