English
A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 12:2
Kada ku ci gaba da yin abin da duniya take yi, sai dai ku bar halinku ya sāke, ta wurin sabunta hankalinku ɗungum, don ku tabbatar da abin da Allah yake so yake-abu mai kyau, mai daɗi da kuma cikakke.