A A A A A

Aya ta Rana

1 Yohanna 2:17
Duniya da shaʼawace-shaʼawacenta suna shuɗewa, amma mutumin da yake aikata nufin Allah zai rayu har abada.