English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Yohanna 5:15
In kuwa muka san cewa yana sauraranmu-komene ne muka roƙa-mun sani mun riga mun sami abin da muka roƙa daga gare shi ke nan.