English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 1:4
Tun dā can, kafin ma a halicci duniya Allah ya zaɓe mu a cikin Kiristi don mu zama masu tsarki da kuma marasa aibi a gabansa.