English
A A A A A

Aya ta Rana

Kolossiyawa 2:15
Bayan ya ƙwace makaman ikoki da hukumomi, ya kunyata su a sarari, ya ci nasara a bisansu ta wurin gicciye.