English
A A A A A

Aya ta Rana

2 Timoti 1:7
Gama Allah bai ba mu ruhun tsoro ba, sai dai ruhun iko, na ƙauna da kuma na kamunkai.