A A A A A

Aya ta Rana

1 Tessalonikawa 3:12
Ubangiji yǎ sa ƙaunarku ta ƙaru ta kuma yalwata ga juna da kuma ga kowa, kamar yadda tamu take muku.