A A A A A

Aya ta Rana

1 Bitrus 1:3
Yabo ya tabbata ga Allah da Uban Ubangijinmu Yesu Kiristi! Cikin jinƙansa mai girma ya ba mu sabuwar haihuwa cikin bege mai rai ta wurin tashin Yesu Kiristi daga matattu,