English
A A A A A

Aya ta Rana

2 Korintiyawa 1:3
Yabo ya tabbata ga Allah, da Uban Ubangijinmu Yesu Kiristi, Uba mai tausayi, da kuma Allah na dukan taʼaziyya,