English
A A A A A

Aya ta Rana

Markus 9:23
Yesu ya ce, “In za ka iya? Ai, kome mai yiwuwa ne ga wanda ya gaskata.”