A A A A A

Aya ta Rana

Markus ९:२३
Yesu ya ce, “In za ka iya? Ai, kome mai yiwuwa ne ga wanda ya gaskata.”