English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa २:८
Allah ya cece ku ta wurin alheri saʼad da kuka ba da gaskiya. Wannan kuwa ba yin ku ba ne, kyauta ce daga Allah.