A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 2:8
Allah ya cece ku ta wurin alheri saʼad da kuka ba da gaskiya. Wannan kuwa ba yin ku ba ne, kyauta ce daga Allah.