English
A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 12:1
Saboda haka, ina roƙonku, ʼyanʼuwa, saboda yawan jinƙan Allah, ku miƙa jikunanku hadaya wadda take mai rai, mai tsarki abin karɓa kuma ga Allah-wannan ita ce hanyar hidimarku ta ruhaniya.