English
A A A A A

Aya ta Rana

Ibraniyawa 12:29
gama “Allahnmu wuta ne mai cinyewa.”