A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 5:11
“Masu albarka ne ku saʼad da mutane suke zaginku, suna tsananta muku, suna kuma faɗin kowace irin muguwar magana a kanku, saboda ni.