English
A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa 3:26
Dukanku ʼyaʼyan Allah ne ta wurin bangaskiya cikin Kiristi Yesu,