English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Bitrus 1:15
Sai dai kamar yadda wanda ya kira ku mai tsarki ne, haka ku ma ku kasance masu tsarki a cikin dukan ayyukanku;