English
A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 6:19
“Kada ku yi wa kanku ajiyar dukiya a duniya, inda asu da tsatsa suke ɓatawa, inda kuma ɓarayi sukan yi fashi, su yi sata.