English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 3:20
Bari ɗaukaka ta tabbata a gare shi wanda yake da ikon yin aiki a cikinmu, yana kuma aikata abubuwa fiye da dukkan abin da muke roƙo ko muke tunani.