English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 3:16
Ina adduʼa cewa daga yalwar ɗaukakarsa zai ƙarfafa ku da iko daga ciki ta wurin Ruhunsa.