English
A A A A A

Aya ta Rana

2 Korintiyawa 4:7
Amma muna da wannan dukiya a cikin tulunan yumɓu, don a nuna wannan mafificin ikon nan daga Allah ne, ba daga gare mu ba.