English
A A A A A

Aya ta Rana

Ayyukan Manzanni 4:31
Bayan suka yi adduʼa, sai inda suka taru ya jijjigu. Dukansu kuwa suka ciku da Ruhu Mai Tsarki, suka yi ta shaidar maganar Allah babu tsoro.