A A A A A

Aya ta Rana

1 Bitrus 2:19
Gama abin yabo ne in mutum ya yi haƙuri cikin zafin wahalar rashin adalci saboda yana sane da Allah.