English
A A A A A

Aya ta Rana

Ayyukan Manzanni 4:19
Amma Bitrus da Yohanna suka amsa, “Ku shariʼanta da kanku ko daidai ne a gaban Allah mu yi muku biyayya maimakon Allah.