A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 6:20
Amma ya ce musu, “Ni ne; kada ku ji tsoro.”